Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Śląska

Cele projektu

CELE PROJEKTU I ICH ZGODNOŚĆ Z CELAMI PRIORYTETU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007 – 2013

 

Głównym celem Projektu jest informatyzacja administracji GMG, w wyniku której Gmina będzie przygotowana do świadczenia e-usług na rzecz mieszkańców, powiatu głogowskiego
i regionu. Cel ten będzie realizowany poprzez zakup niezbędnego sprzętu, oprogramowania
i aplikacji, który pozwoli na uruchomienie e-usług dla ludności, jak również integrację systemu z e-usługami na poziomie krajowym (e-PUAP 2).

Projekt wpisuje się w cel główny Priorytetu 2. RPO WD na lata 2007 – 2013 (wspieranie konkurencyjności woj. dolnośląskiego poprzez rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego) oraz cel główny działania 2.2., czyli „Rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym również e-usług publicznych realizowanych przez jednostki administracji publicznej na rzecz podmiotów gospodarczych i odbiorców indywidualnych”. Realizacja Projektu przyczyni się do znacznego przyspieszenia transformacji społeczeństwa  Głogowa w społeczeństwo informacyjne, zmniejszenia dystansu w dostępie
i wykorzystywaniu technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK), dzielącego społeczeństwo głogowskie i Dolnego Śląska od innych regionów Polski i UE. Ponadto projekt przyczyni się m.in. do: usprawniania działań administracji , tworzenia nowych
i udoskonalenia istniejących cyfrowych zasobów informacji, stworzenia przejrzystej
i przyjaznej obywatelowi komunikacji z administracją publiczną, zwiększenia dostępności usług publicznych dla osób niepełnosprawnych i starszych.