Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Śląska

Polityki horyzontalne

WPŁYW PROJEKTU NA POLITYKĘ RÓWNYCH SZANS

Realizacja projektu uwzglednia potrzeby kobiet i mezczyzn, w tym osób niepełnosprawnych i starszych. Zapewnia im równy dostep do zmodernizowanej infrastruktury społecznej. Projekt przyczynia sie do poprawy zycia mieszkanców Głogowa, powiatu głogowskiego oraz regionu. Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Głogów poprawi sytuacje osób niepełnosprawnych i starszych, dla których dotarcie do urzedów stanowi wciąż poważny problem. Zakupiony sprzet i oprogramowanie stanowic bedzie dobro publiczne. Przy zatrudnieniu
pracowników na etapie realizacji projektu zostana uwzglednione zasady równosci szans kobiet mężczyzn spełniających wymagania i kwalifikacje na poszczególne stanowiska pracy.

WPŁYW PROJEKTU NA POLITYKE SPOŁECZENSTWA INFORMACYJNEGO

Projekt wpływa zasadniczo na polityke społeczenstwa informacyjnego. Jego realizacja przyczyni sie do zwiekszenia dostepu mieszkanców miasta/regionu, podmiotów gospodarczych, turystów oraz niepełnosprawnych do nowoczesnych technologii informacyjnych wykorzystywanych w administracji publicznej. Poprzez wprowadzenie zintegrowanego systemu informatycznego, usprawnienie i poszerzenie obszaru elektronicznego obiegu dokumentów, zakupu sprzetu informatycznego, aplikacji itp. nastapi znaczne podniesienie poziomu informatyzacji 39 gminnych jednostek publicznych.

WPŁYW PROJEKTU NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I POLITYKĘ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Realizacja projektu skutkujaca rozwojem e-usług w 39 jednostkach Gminy Miejskiej Głogów wywiera w perspektywnie pozytywne skutki na srodowisko: - załatwianie spraw droga elektroniczna ograniczy koniecznosc dotarcia do urzedów przede wszystkim srodkami transportu indywidualnego, co przełozy sie na zmniejszenie emisji spalin do srodowiska. Dodatkowo zmniejszy sie liczba samochodów parkujacych pod urzędami - nie zawsze w miejscach do tego przeznaczonych. Szczególnie jest to wazne w przypadku Urzedu
Miejskiego w Głogowie, który znajduje sie na Starym Miescie, w obszarze zabytkowym i ma ograniczona przestrzen parkingowa. Wprowadzenie elektonicznego obiegu dokumentów w bardzo duzym stopniu ograniczy masowe zuzywanie dokumentów papierowych, co z kolei przełozy sie na ograniczenie wycinania drzew. Władze Miasta stawiaja na proekologiczny wizerunek miasta Głogowa.

ZGODNOSC Z POLITYKA KONKURENCJI I ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

Wsparcie finansowe dla Projektu nie naruszy zasad pomocy publicznej. Udzielona pomoc nie bedze pomoca publiczna - z zakupionej w ramach Projektu infrastruktury informatycznej beda korzystali urzednicy, pracownicy jednostek objetych projektem, ludnosc Głogowa, firmy i instytucje działajace na terenie miasta oraz turysci.Działania podejmowane w ramach Projektu beda sie odbywały zgodnie z ustawa PZP z dn 29.01.04 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz 177 z pózn.zm.) i zapewniaja równosc w uzyskiwaniu zamówien. Dodatkowo, w stosunku do zamówien obowiazywac bedzie zarzadzenie Nr 117/2007 PMG z dn.11.06.2007 r. oraz zarzadz. Nr168/2007 Prezydenta Miasta Głogowa z dn. 17.08.2007 r. w spr.zasad wykonywania ustawy PZP. Zastosowane beda takze "Wytyczne programowe IZ RPO WD w zakresie ogólnych zasad udzielania zamówien i wyboru wykonawców w transakcjach nie objetych przepisami ustawy PZP dla projektów realizowanych w ramach priorytetów 1-9 RPO WD na lata 2007-2013". Dodatkowym atutem UM w Głogowie jest system zarzadzania jakoscia w oparciu o miedzynarodowa norme ISO 9001 i wypracowane procedury, w tym z zakresu zamówien publicznych. Działalnosc GM Głogów jako beneficjenta Projektu nie bedzie stanowic zagrozenia dla zasad wolnego handlu pomiedzy panstwami członkowskimi. Projekt jest zgodny z zasadami polityki konkurencji oraz zwiekszy konkurencyjnosc gospodarki w regionie oraz realizowany bedzie z zachowaniem podejscia neutralnosci technologicznej.